Regulament campanie Advent Calendar 2023 – BestValue

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI

“ADVENT CALENDAR 2023”

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea concursului "Advent Calendar 2023 " organizat de societatea MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. și se adresează participanților la concurs. În această calitate, participanții sunt obligați să respecte regulile aplicabile prezentate în cele ce urmează. CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL 1.1 Organizatorul Campaniei "Advent Calendar 2023" (denumit în cele ce urmează „Campania”) este: Societatea MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în oraș Otopeni, Str. Sulfinei, nr. 3, județ Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1088/2011, având cod unic de înregistrare RO12098582, reprezentată legal de către administrator dl. Cristian NEGOIȚĂ – Director General. 1.2     Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții la campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța publicul cu privire la modificările ce urmează să intre în vigoare. 1.3     Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin accesarea linkului  https://bestvalue.eu/s/regulament-advent-calendar-2023 CAPITOLUL 2. DURATA ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 2.1. Campania promoțională se va desfășura în perioada 29 noiembrie – 27 decembrie 2023 pe site-ul oficial al organizatorului, respectiv www.bestvalue.eu, respectiv a paginii de campanie: https://bestvalue.eu/s/calendar-advent. 2.2. Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participanții la aceasta. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada campaniei promoționale pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul. CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1.    Pot participa la Campanie titularii unui cont de client înregistrat pe www.bestvalue.eu, având vârsta de 18 ani împliniți până la data de 29 noiembrie 2023 și domiciliul sau reședința în România. 3.2.    În cazul în care oricare dintre câștigătorii desemnați este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) din alte motive decât vârsta necorespunzătoare (mai puțin de 18 ani până la data 29 noiembrie 2023), premiul va fi acordat participantului desemnat cu titlu de rezervă. 3.3     Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la aceasta Campanie, câștigătorii își dau acordul ca persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea în care domiciliază și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator (dacă este cazul), să fie făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și pentru asocierea cu marca „BestValue”, însă doar în legătură cu prezenta Campanie și fără a prejudicia imaginea ori drepturile câștigătorilor sau ale participanților. Cesionarea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se va face fără nicio plată suplimentară din partea câștigătorilor și fără nicio recompensă materială a Organizatorului pentru câștigători. CAPITOLUL 4. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 4.1. Campania „ ADVENT CALENDAR 2023” este valabilă în perioada 29.11.2023 – 27.12.2023. Pe durata campaniei vor fi dezvăluite treptat oferte de scurtă durată, prin anexe la prezentul Regulament. Până la publicarea acestora, ele rămân în calendar și pe materialele de comunicare ca oferta surpriza sub titulatura perioadei ’’zz – zz decembrie’’: 4.1.1. In perioada 29.11 – 03.12.2023 – clientii beneficiaza de transport gratuit la domiciliu sau in EasyBOX, pentru orice comanda inregistrata online, indiferent de valoarea ei. 4.1.2. In perioada 04.12-07.12.2023 – clientii beneficiaza de o oferta surpriza, detaliata in Anexa 1 a prezentului Regulament. 4.1.3. In perioada 08.12-11.12.2023 – clientii beneficiaza de o oferta surpriza, detaliata in Anexa 2 a prezentului Regulament. 4.1.4. In perioada 12.12.2023 – clientii beneficiaza de o oferta surpriza, detaliata in Anexa 3 a prezentului Regulament. 4.1.5. In perioada 13.12 – 18.12.2023 – clientii beneficiaza de o oferta surpriza, detaliata in Anexa 4 a prezentului Regulament. 4.1.6. In perioada 19.12 – 20.12.2023 clientii beneficiaza de o oferta surpriza, detaliata in Anexa 5 a prezentului Regulament. 4.1.7. In perioada 21.12 – 27.12.2023 clientii beneficiaza de o oferta surpriza, detaliata in Anexa 6 a prezentului Regulament. 4.2. La această campanie promoțională pot participa numai persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 29 noiembrie 2023 și care îndeplinesc cumulativ condiția de a plasa o comandă validată online, pe www.bestvalue.eu, în perioada 29 noiembrie – 27 decembrie 2023 si conditia suplimentara mentionata in fiecare anexa la prezentul Regulament, aferenta fiecarei perioade a campaniei. CAPITOLUL 5 - LITIGII 5.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești din România, din circumscripția sediului social al MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. CAPITOLUL 6 -  RESPONSABILITATE 6.1     Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în următoarele situații: a) Numărul de telefon al unui câștigător nu poate fi apelat sau e-mail-ul transmis de Organizatorul MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. rămâne fără un răspuns din partea câștigătorului, în cadrul termenelor stipulate la Cap. 5, din orice motive independente de voința și fără culpa Organizatorului; b) E-mail-urile nu sunt livrate din cauza defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării instrumentelor de comunicare utilizate de participanți (software și/sau hardware). c) Premiul nu este livrat ori înmânat căștigătorului din cauza unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare. 6.2   Organizatorul este responsabil pentru comunicarea condițiilor de desfășurare și de respectare a prevederilor Regulamentului, fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorilor. 6.3   Prin participarea la Campanie, clientul se angajează că va avea o comunicare decentă și nu va prolifera comentarii sau imagini care: conțin un limbaj vulgar, cuvinte licențioase sau abuzive, afirmații defăimătoare sau obscene ori care contravin oricărei legi în vigoare sau Regulamentului, pe website-ul companiei sau pe paginile Organizatorului și ale colaboratorilor săi de pe rețelele de socializare. CAPITOLUL 7 - CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 7.1     Datele personale sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. 7.2     Organizatorul MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L, deține număr de Operator de date cu caracter personal - nr. 24803 - și se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 7.3     La cererea participanților, adresată în scris către MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. la adresa Str. Piața Presei Libere, nr. 3-5, cod poștal 013702, Municipiul București, sector 1, Organizatorul se obligă: a)   să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; b)   să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; c)   să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 7.4   Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., trimițând o cerere în acest sens la adresa: Str. Piața Presei Libere, nr. 3-5, cod poștal 013702, Municipiul București, sector 1 și/sau la adresa de e-mail: [email protected], iar Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct al MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., dacă este cazul, și cu excepția situațiilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 7.5  Pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor în contextul prezentei Campanii (colectare, notificare câștigători, înmânare premii), câștigătorii își acordă consimțământul expres și neechivoc prin înscrierea în concurs. Pentru o prelucrare ulterioară din partea Organizatorului MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L., datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice. 7.6  În cazul  în care participantul și-a exprimat acordul expres pentru stocarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal de către Organizator (sau împuternicitul acestuia), aceste operațiuni vor putea fi efectuate de Organizator până la data retragerii acordului de către posesorul de drept al acestor date, respectiv până la solicitarea scrisă prin e-mail la adresa: [email protected] sau telefonic la numărul: (+40) 21 539 25 23 (număr cu tarif normal) sau printr-o cerere scrisă adresată MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. la adresa din Str. Piata Presei Libere, nr. 3-5, cod poștal 013702, Municipiul București, sector 1. În urma primirii unei solicitări de ștergere a datelor cu caracter personal, Organizatorul va proceda neîntârziat la ștergerea acestora. Solicităm autentificarea prezentului înscris. Tehnoredactat la sediul SNP Luca și Dumitrescu din București și autentificat în 1 (un) exemplar în original și 3 (trei) duplicate care au aceeași forță probantă ca originalul. ORGANIZATOR: MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L Prin Cristian NEGOIȚĂ

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “ADVENT CALENDAR 2023” Anexa nr. 1 Campanie promoțională de acordare discount 40% la al doilea produs din categoriile Jucarii si/sau Dulciuri

CAPITOLUL 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE DE ACORDARE DISCOUNT 40% LA AL DOILEA PRODUS DIN CATEGORIILE JUCARII SI/SAU DULCIURI In perioada 4 - 7 decembrie 2023 clientii care achizitioneaza cel putin doua produse din categoriile Jucarii si/sau Dulciuri, beneficiaza de discount de 40% la fiecare al doilea produs. Discountul se aplica la pretul produsului cu cea mai mica valoare. Campania este valabila exclusiv online si se calculeaza in cos si nu se aplica la produsele care se afla deja in alta promotie. Discountul nu se aplica produselor care beneficiaza deja de o reducere. CAPITOLUL 2 MODALITATE DE APLICARE A REDUCERII Discountul de 40% se va aplica direct in cos la achizitia a cel putin 2 produse din cele doua categorii Jucarii si/sau Dulciuri. Discountul nu se aplica produselor care beneficiaza deja de o reducere. CAPITOLUL 3 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE Poate participa la prezenta Campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului pe teritoriul Romaniei (denumit in prezentul Regulament „Participant”), pentru achiziții de produse participante apartinand categoriilor jucarii si/sau dulciuri din magazinul online bestvalue.eu in perioada 4 - 7 decembrie 2023.
SECȚIUNEA 4. VALABILITATEA OFERTEI Oferta este valabila in perioada 4 - 7 decembrie 2023, in limita stocului disponibil.

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “ADVENT CALENDAR 2023” Anexa nr. 2 Loterie publicitara NICHE SURPRISE

CAPITOLUL 1. MECANISMUL LOTERIEI PUBLICITARE NICHE SURPRISE In perioada 8 – 11 decembrie 2023, clientii care achizitioneaza orice parfum Niche de pe bestvalue.eu sunt inscrisi automat in tombola a carui premiu consta intr-un parfum Amouage Epic Woman de 100 ml si un parfum Amouage Epic Man de 100 ml. CAPITOLUL 2 MODALITATE DE ACORDARE A PREMIULUI 2.1. Premiul Campaniei consta in 2 parfumuri: un parfum Amouage Epic Woman de 100 ml si un parfum Amouage Epic Man de 100 ml. 2.2. Valoarea premiului Campaniei este de 2,600 RON. 2.3. Castigatorul premiului va fi desemnat in urma unei trageri la sorti. La tragerea la sorti participa toti clientii cumparatori de Parfumerie Niche de pe bestvalue.eu in perioada 8 – 11 decembrie 2023. Extragerea castigatorului si a doua rezerve va avea loc pe data de 10 ianuarie 2023, ora 15:00 PM, prin intermediul aplicației www.commentpicker.com, la sediul secundar al societății din oraș Bucuresti, sector 1, City Gate, Piata Presei Libere 3-5. 2.4. Castigatorul va fi contactat timp de 3(trei) zile lucratoare la 3 ore diferite pentru validare. În cazul în care câștigătorul nu raspunde si nu își revendică premiul câștigat până la data 16 ianuarie 2023, acesta va fi direcționat către una dintre rezervele extrase. 2.5. Premiul va fi înmânat câștigătorului prin semnarea unui proces-verbal de predare-primire și completarea cu datele de identificare. Câștigătorul marelui premiu al campaniei va trimite prin e-mail datele de identificare (nume și prenume, număr telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu și Cod Numeric Personal). 2.6. Nu se acorda contravaloarea în bani pentru premiul câștigat. CAPITOLUL 3. TRAGEREA LA SORTI SI AUTENTIFICAREA REGULAMENTULUI 3.1. Tragerea la sorți va fi efectuată la sediul Millenium Pro Design S.R.L. din Str. Piata Presei Libere, 3-5, City Gate, South Tower, prin intermediul aplicatiei www.commentpicker.com, în data de 10 ianuarie 2023, ora 15:00 PM. 3.2. Premiile acordate în cadrul Campaniei, precum și data tragerii la sorți, pot fi actualizate prin act adițional la prezentul Regulament. Actul adițional va fi deopotrivă afișat pe website-ul www.bestvalue.eu 3.3 Tragerea la sorți se va efectua în prezența unei comisii de analiză și validare a câștigătorului tombolei și a rezervelor extrase, alcatuită din două persoane, angajați ai Millenium Pro Design S.R.L. Membrii desemnati vor fi împuterniciti prin Decizie internă semnată de reprezentantul legal al Organizatorului. 3.4 În cadrul tragerii la sorți, ulterior extragerii participantului câștigător (1), se vor trage la sorți cate doi participanți cu titlu de rezervă. Ulterior extragerii, membrii comisiei vor întocmi un proces verbal de tragere la sorți în care vor include informațiile relevante despre participantul câștigător și despre rezervele acestuia. Procesul verbal se va autentifica de către notarul public instrumentator. 3.5 Formalitățile de autentificare necesare desfașurării campaniei https://bestvalue.eu/s/calendar-advent vor fi întocmite de către SNP Luca și Dumitrescu din București, în prezența notarului public instrumentator care va efectua autentificarea prezentului Regulament și certificarea de fapt a Procesului Verbal final de desemnare a câștigătorului. În cazul în care Notarul Public instrumentator nu este disponibil pentru tragerea la sorți, Organizatorul va contacta un alt notar înlocuitor pentru autentificarea documentelor aferente. CAPITOLUL 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 4.1. Poate participa la prezenta Campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, care face achiziții de parfumuri din categoria Parfumuri Niche, din magazinul online bestvalue.eu in perioada 8 – 11 decembrie 2023. 4.2. Nu pot participa la această campanie promoțională angajații din cadrul societății MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L, soții/soțiile acestora, precum și rudele de gradul întâi (parinți, copii) și doi (frați, surori) ale angajaților precizați. 4.3. Nu vor fi incluse in tragerea la sorti a castigatorului persoanele care au cumparat parfumuri Niche in perioda 8 - 11 decembrie 2023, dar le-au returnat. CAPITOLUL 5. RASPUNDEREA 5.1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului. 5.2. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare înmânării acestuia, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. 5.3. Neprezentarea câștigătorului în vederea ridicării premiului în intervalul prevazut mai sus atrage decăderea acestuia din drepturi în sensul pierderii premiului astfel câștigat. CAPITOLUL 6. TAXE SI IMPOZITE 6.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de câștigător în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală în legatură cu Premiul câștigat, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “ADVENT CALENDAR 2023” Anexa nr. 3 Campanie promoțională de acordare a unui voucher de reducere

CAPITOLUL 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE DE ACORDARE A UNUI VOUCHER DE REDUCERE In data de 12 decembrie 2023 Organizatorul acorda tuturor clienților care fac cumpărături din magazinul online bestvalue.eu, la finalizarea comenzii un voucher de reducere de 20% sub forma de cod alfanumeric, valabil in perioada 13.12.2023 - 31.01.2024. Codul de reducere de pe voucher este aplicabil produselor cu pret intreg din categoriile Parfumuri, Machiaj si Ingrijirea pielii, cu exceptia produselor din categoria Parfumuri Niche si a celor cu livrare in aeroport. CAPITOLUL 2 MODALITATE DE APLICARE A REDUCERII Codul de reducere alfanumeric trimis prin e-mail clientului dupa validarea comenzii, este aplicabil intr-o comanda in perioada 13.12.2023 - 31.01.2024 produselor cu pret neredus din categoriile Parfumuri, Machiaj si Ingrijirea pielii, cu exceptia produselor din categoria Parfumuri Niche si a celor cu livrare in aeroport. Reducerea de 20% nu este cumulabila cu alte reduceri de pret si oferte. CAPITOLUL 3 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE Poate participa la prezenta Campanie orice persoana cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului (denumit in prezentul Regulament „Participant”), pentru orice achiziție de produse comercializate in magazinul online bestvalue.eu in data de 12 decembrie 2023. CAPITOLUL 4. VALABILITATEA OFERTEI Voucherul de 20% reducere este acordat la validarea comenzilor plasate pe bestvalue.eu in data de 12 decembrie 2023.

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “ADVENT CALENDAR 2023” Anexa nr. 4 Campanie promoțională de acordare discount 30% la al doilea produs din categoriile Bauturi si/sau Dulciuri

CAPITOLUL 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE DE ACORDARE DISCOUNT 30% LA AL DOILEA PRODUS DIN CATEGORIILE BAUTURI SI/SAU DULCIURI In perioada 13-18 decembrie 2023 clientii care achizitioneaza cel putin 2(doua) produse din categoriile Bauturi si/sau Dulciuri, beneficiaza de discount de 30% la fiecare al doilea produs cumparat. Discountul se aplica produsului cu cel mai mic pret si nu este cumulabil cu alte reduceri de pret. Campania este valabila exclusiv online si se calculeaza in cos si nu se aplica la produsele care se afla deja in alta promotie. CAPITOLUL 2 MODALITATE DE APLICARE A REDUCERII Discountul de 30% se va aplica direct in cos la achizitia a cel putin 2 produse din cele doua categorii Bauturi si/sau Dulciuri. Discountul nu este cumulabil cu alte reduceri de pret. CAPITOLUL 3 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE Poate participa la prezenta Campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului (denumit in prezentul Regulament „Participant”), pentru achiziții de produse participante apartinand categoriilor Bauturi si Dulciuri din magazinul online bestvalue.eu in perioada 13-18 decembrie 2023. CAPITOLUL 4. VALABILITATEA OFERTEI Oferta este valabila in perioada 13-18 decembrie 2023, in limita stocului disponibil.

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “ADVENT CALENDAR 2023” Anexa nr. 5 Campanie promoțională Xmas Sale

CAPITOLUL 1 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE XMAS SALE In perioada 19 - 20 decembrie 2023, clientii beneficiaza de reduceri de pana la 30% la achizitii de produse din categoriile Parfumuri, Machiaj si Ingrijirea pielii. In campanie nu participa parfumurile Niche si produsele cu livrare in aeroport. CAPITOLUL 2 MODALITATE DE APLICARE A REDUCERII Preturile reduse ale produselor participante sunt afisate cu rosu.
CAPITOLUL 3 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Poate participa la prezenta Campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului (denumit in prezentul Regulament „Participant”), pentru achiziții de produse participante apartinand categoriilor Parfumuri, Machiaj si Ingrijirea pielii din magazinul online bestvalue.eu in perioada 19 - 20 decembrie 2023. CAPITOLUL 4. VALABILITATEA OFERTEI Oferta Xmas Sale este valabila in perioada 19 - 20 decembrie 2023, in limita stocului disponibil.

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “ADVENT CALENDAR 2023” Anexa nr. 6 Campanie promoțională de acordare a unui cadou Yves Saint Laurent

CAPITOLUL 1 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE DE ACORDARE A UNUI CADOU YVES SAINT LAURENT In perioada 21 - 27 decembrie 2023, clientii vor primi un cadou la orice achizitie care contine produse ale brandului Yves Saint Laurent in valoare de minimum 300 lei. Cadoul consta in: MYSLF EDP 7.5 ml, lotiune de corp Black Opium de 50 ml si un pouch YSL Beauty. Cadoul este valabil in limita stocului disponibil, de 60 bucati.
CAPITOLUL 2 MODALITATE DE APLICARE A REDUCERII Cadoul se acorda in limita stocului disponibil de 60 de bucati clientilor care plaseaza comenzi de produse apartinand brandului Yves Saint Laurent, in valoare de minimum 300 lei, pe site-ul bestvalue.eu, in perioada 21 - 27 decembrie 2023. CAPITOLUL 3 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE Poate participa la prezenta Campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului (denumit in prezentul Regulament „Participant”), pentru orice achiziție de produse apartinand brandului Yves Saint Laurent, in valoare de minimum 300 lei, din magazinul online bestvalue.eu in perioada 21 - 27 decembrie 2023. CAPITOLUL 4. VALABILITATEA OFERTEI. Cadoul Yves Saint Laurent este acordat in perioada 21 - 27 decembrie 2023, in limita stocului disponibil de 60 de bucati.