Regulament English Garden Giveaway – BestValue
 
REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
“ENGLISH GARDEN GIVEAWAY”   
 

ART. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 1.1. Organizatorul campaniei este: Societatea MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. (denumit în cele ce urmează „Organizatorul”), persoană juridică română, cu sediul social în oraș Otopeni, Str. Sulfinei, nr. 3, județ Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub numărul J23/1088/2011, având cod unic de înregistrare RO12098582, reprezentată legal de către director general dl. Cristinel Negoiță cetăţean român, domiciliat în mun. București, Drm. Pădurea Neagră, nr.1-17, bl. A55, parter, ap.04, sector 1, legitimat cu CI, seria RK, nr. 634688, eliberată de SPCEP Sector 1, la data de 30.10.2020, CNP 1730105100038. ART. 2 DURATA ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 2.1 Campania-concurs se va desfasura in perioada 13 mai 2024 - 19 mai 2024 pe pagina de Instagram BestValue (https://www.instagram.com/bestvalue.eu) în condițiile prevederilor actualului Regulament. 2.2. Campania-concurs se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promoției pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul. 2.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului oficial al acesteia. ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1. Poate participa la Campania-concurs orice persoana fizica care a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 13 mai 2024 cu domiciliul sau reședința în România. 3.2. În cazul în care oricare dintre câștigătorii desemnați este lipsit de capacitate de exercițiu (totală ori parțială) din alte motive decât vârsta necorespunzătoare (mai puțin de 18 ani până la data 13 mai 2024), premiul va fi acordat participantului desemnat cu titlu de rezervă. 3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest Concurs, câștigătorii își dau acordul ca persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea în care domiciliază și materiale foto, scrise, audio și video înregistrate de Organizator (dacă este cazul), să fie făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și pentru asocierea cu marca „BestValue”, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile câștigătorilor sau ale participanților. Cesionarea și utilizarea de către Organizator a acestor materiale se va face fără nicio plată suplimentară din partea câștigătorilor și fără nicio recompensă materială a Organizatorului pentru câștigători. ART. 4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE 4.1. Pentru a se înscrie în concurs Participanții vor trebui să îndeplinească următoarele condiții: a) Să aibă vârsta de 18 ani împlinită până la data de 13 mai 2024. b) Să urmărească pagina de Instagram oficială Bestvalue (https://www.instagram.com/bestvalue.eu) c) Să eticheteze într-un comentariu 2 (doi) prieteni care au cont de Instagram folosind @ și username-ul (nume de utilizator) si sa raspunda la intrebarea din cadrul postarii. 4.2. Nu se pot înscrie în concurs administratorii sau salariații societății Organizatorului și alte persoane implicate in organizarea și desfășurarea concursului, precum și soțul/soția, rudele și afinii lor de gradul I. 4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe. CAPITOLUL 5. PREMIILE ȘI ACORDAREA ACESTORA 5.1 În cadrul acestei tombole se va acorda 1(un) premiu care va fi oferit către 1(un) câștigător desemnat prin tragere la sorți organizată în data de 21 mai 2024. Premiul consta intr-un set format din toate produsele din tabelul de mai jos: 1. Parfum 100 ml Burberry HER - 600 lei - PPABURB1329700 2. Difuzor camera JO MALONE LONDON English Pear - 365 lei - PHOJOMA1027274 3. Praline 400 gr AFTER EIGHT - 40 lei - DCHSPNEST042904 4. Gin 700 ml Tanqueray Blackcurrant Royale - 125 lei - LSGRPPDIGTANBLCR70 Valoarea totală a premiului oferit de către Organizator este de 1130 LEI cu TVA inclus. Valoarea totală a premiului oferit de către Organizator este de 815 LEI cu TVA inclus. 5.2 În data de 21 mai 2024 va fi extras 1 (un) câștigător și va fi anunțat printr-un story în care va primi tag în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. 5.3 În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat de Organizator în maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți din cauza lipsei datelor de contact sau a furnizării incorecte a acestora, acesta va afișa numele câștigătorului pe website în pagina de campanie. Câștigătorul va trimite un e-mail la adresa [email protected], în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data contactării, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea în posesie a premiului. 5.4 În eventualitatea în care câștigătorul nu contactează Organizatorul în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării numelui său, premiul va fi acordat câștigătorului desemnat în cadrul tragerii la sorți cu titlu de rezervă, urmându-se aceeași procedură de contactare și respectiv publicare a datelor de contact relevante ale câștigătorului – rezervă. În urma tragerii la sorți vor fi desemnați doi participanți cu titlu de rezervă. 5.5   Câștigătorul nu va efectua nicio plată suplimentară și nu va suporta alte costuri suplimentare, cu excepția celor prevăzute de lege. 5.6     Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după intrarea câștigătorului în posesia premiului, cu excepția celor prevăzute de lege sau strict legate de plata taxelor aferente premiului oferit (dacă este cazul). În acest caz, Organizatorul poate solicita câștigătorului comunicarea codului numeric personal (CNP). 5.7 În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fraude, acesta este îndreptățit a elimina participantul care a comis frauda. Dacă frauda este descoperită ulterior acordării premiului, dar anterior expedierii acestuia către câștigător, Organizatorul este în drept a anula premierea participantului care a comis frauda. În acest caz, Organizatorul va avea dreptul de a transfera premiul unei alte persoane fără ca acesta să fie tras la răspundere în vreun fel. CAPITOLUL 6 TRAGEREA LA SORȚI ȘI AUTENTIFICAREA REGULAMENTULUI 6.1 Tragerea la sorți va fi efectuată la sediul Organizatorului, situat în Str. Piața Presei Libere, nr. 3-5, Municipiul București, sector 1, cod poștal 013702, prin intermediul aplicației random.org. 6.2 Premiile acordate în cadrul Concursului, precum și data tragerii la sorți, pot fi actualizate prin atașarea unui act adițional la prezentul Regulament. Actul adițional va fi deopotrivă afișat pe website-ul Organizatorului. 6.3 Tragerea la sorți se va efectua în prezența unei comisii de analiză și validare a câștigătorilor Concursului alcătuită din două persoane, angajați ai Organizatorului. Membrii desemnați vor fi împuterniciți prin Decizie internă semnată de reprezentantul legal al Organizatorului. 6.4 În cadrul tragerii la sorți, ulterior desemnării participantului câștigător, va fi desemnat un participant cu titlu de rezervă. Ulterior extragerii, membrii comisiei vor întocmi un proces verbal de tragere la sorți în care vor include informațiile relevante despre participantul câștigător și despre rezerva acestuia. Procesul verbal se va autentifica de către un Notar Public.  6.5     Formalitățile de autentificare necesare desfășurării Concursului vor fi întocmite de către Societatea Notarială Profesională Luca și Dumitrescu din București în prezența notarului public instrumentator care va efectua autentificarea prezentului Regulament și certificarea de fapt a Procesului Verbal final de desemnare a câștigătorului și a rezervelor sale. În cazul în care Notarul Public instrumentator nu este disponibil pentru tragerea la sorți, Organizatorul va contacta un alt notar înlocuitor pentru autentificarea documentelor. ART. 7. LITIGII 7.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea se vor soluționa pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. ART. 8. FORȚA MAJORĂ 8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 8.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. CAPITOLUL 9   RESPONSABILITATE 9.1 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în următoarele situații: a) Numărul de telefon al unui câștigător nu poate fi apelat sau e-mail-ul transmis de Organizatorului rămân fără un răspuns din partea câștigătorului, în cadrul termenelor stipulate la Cap. 5, din orice motive independente de voința și fără culpa Organizatorului; b) E-mail-urile nu sunt livrate din cauza defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării instrumentelor de comunicare utilizate de participanți (software și/sau hardware). c) Premiul nu este livrat ori înmânat căștigătorului din cauza unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la înregistrare. 9.2   Organizatorul este responsabil pentru comunicarea condițiilor de desfășurare și de respectare a prevederilor Regulamentului, fără a suporta costuri determinate de acțiunile ulterioare ale câștigătorilor. 9.3   Prin participarea la Concurs, participantul se angajează că va avea o comunicare decentă și nu va prolifera comentarii sau imagini care: conțin un limbaj vulgar, cuvinte licențioase sau abuzive, afirmații defăimătoare sau obscene ori care contravin oricărei legi în vigoare sau Regulamentului, pe website-ul companiei sau pe paginile Organizatorului și ale colaboratorilor săi de pe rețelele de socializare. ART. 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 10.1 Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor. 10.2 Organizatorul deține număr de Operator de date cu caracter personal nr. 24803 și se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 10.3 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal obținute de la participanți în scopul participării acestora la prezenta campanie. 10.4 În situația în care participanții, prin completarea câmpurilor din formularul de participare la tombolă, și-au exprimat consimțământul de a fi contacțati de către Organizator și în scop de marketing, societatea va prelucra datele cu caracter personal și în acest scop. 10.5 Datele cu caracter personal ale participanților la prezenta campanie pot fi dezvăluite către: a) partenerii implicați în desfasurarea prezentei campanii si acordarii premiilor, notarii publici /avocații desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea acestei campanii; b) furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing. c) furnizori de servicii de telefonie mobile. d) autorităti publice și alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat. 10.6 La cererea participanților adresată în scris către Organizator, la adresa din str. Sulfinei nr. 3, cod postal 075100, oras Otopeni, județ Ilfov sau prin e-mail la adresa [email protected], societatea se obligă: a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 10.7 Pentru toate operațiunile de prelucrare în legatură cu prezentul Concurs (colectare, notificare câștigători, înmânare premii), câștigătorii își manifestă consimțământul expres și neechivoc prin înscrierea la concurs. Pentru o prelucrare ulterioară din partea Organizatorului datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice. 10.8 În cazul în care participantul și-a exprimat acordul expres pentru stocarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal de către Organizator (sau Împuternicitul acestuia), aceste operațiuni vor putea fi efectuate de Organizator până la data retragerii acordului de către posesorul de drept al acestor date, respectiv până la solicitarea telefonică la numărul: (+40) 31 225 25 25 (număr cu tarif normal), printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului la adresa str. Sulfinei nr. 3, cod. 075100, oraș Otopeni, județ Ilfov sau prin trimiterea unui e-mail pe adresa [email protected] de ștergere a datelor cu caracter personal sau până la încheierea perioadei de retenție conform politicii privind retenția datelor. În acest caz, Organizatorul va proceda neîntârziat la ștergerea acestora.